คำอธิบาย

  แบบสอบถามฉบับนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ของ อบก.

  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

   ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

   ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

   ตอนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ

  ขอให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  ทั้งนี้ อบก. ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม และจะนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุดต่อไป


กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อร่วมชิงรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่

ตอนที่1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

คำชี้แจง โปรดระบุเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการ เพื่อแสดงความคิดเห็นการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบก. ที่ตรงกับการใช้งานของท่าน

www.tgo.or.th
http://carbonmarket.tgo.or.th
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th
http://ghgreduction.tgo.or.th
http://www.citc.in.th/index.php/en/

ระดับความพึงพอใจการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบก.(กรุณาใส่หมายเลขเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ

(กรุณาทำเครื่องหมาย X ช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1 (น้อยที่สุด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) 5 (มากที่สุด)
ด้านระบบ
1) ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์
2) ความเสถียรของระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านข้อมูล
1) ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2) ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
3) การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลง่ายต่อการค้นหา
ด้านการใช้งาน
1) ความสะดวกในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่างๆ
2) การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
1) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ได้แก่ รูปแบบ ตัวอักษร
2) การจัดแยกประเภทของเนื้อหาเป็นกลุ่มๆ มีความเหมาะสม
ด้านการใช้ประโยชน์
1) ข้อมูลที่นำเสนอมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2) สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

2.1 อะไรเป็นสาเหตุสำคัญหรือปัญหา ที่ทำให้ท่านไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ (ถ้ามี)
ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ เว็บ error
อื่นๆ
2.2 ท่านคิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ในปัจจุบันควรเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง(โปรดระบุข้อมูลที่ท่านต้องการ)
1
2
3
2.3 ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ อบก. นำไปพัฒนาปรับปรุง สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อสนองตอบตรงความต้องการของท่านมากที่สุด (หลายคำตอบ)
ความหลากหลายของเนื้อหาทั้งของไทยและต่างประเทศ
การอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง E-mail หรือ Social Network
อื่นๆ (โปรดแสดงความคิดเห็น)

ตอนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ

3.1 เพศ
ชาย หญิง
3.2 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล
Download เอกสาร/ข้อมูล
ดูข้อมูลข่าวสาร
เพื่อติดตามกิจกรรมของ อบก.
อื่นๆ  
3.3 ท่านเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน
ครั้งนี้ครั้งแรก
1-2 ครั้ง/เดือน
3-5 ครั้ง/เดือน
6-10 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
3.4 ช่วงเวลาใดที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์มากที่สุด (กรณีเข้ามาใช้ครั้งแรกไม่ต้องตอบ)
ก่อนเวลา09.00 น.
เวลา 09.00-11.00 น.
เวลา 11.00-13.00 น.
เวลา 13.00-15.00 น.
เวลา 15.00-17.00 น.
หลังเวลา 17.00 น.